Bromgrove

Bromgrove

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ Bromsgrove International School Thailand กิจกรรมฉันทนาการ วิทยากรพูดคุยทำความรู้จักกับเด็กนักเรียน และคุณครู ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการทำกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published.